Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

POCU/633/6/14/130683

GRUPUL TINTĂ

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învăţământul secundar şi / sau terţiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 și ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ, dintre care 19 persoane de etnie romă sau din mediul rural.

Cele 182 de persoane recrutate vor urma stagii de practică la agenții economici aleși preponderent din sectoarele cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (minim 20% dintre stagiile de practică), contribuind semnificativ la dezvoltarea sistemului de formare profesională și la o integrare rapidă socio-profesională. Selecția GT va fi realizată prin intermediul liceului și a echipei de implementare. Persoanele interesate vor putea consulta documentele de aplicare pe site-ul proiectului și li se vor pune la dispoziție formularele în format editabil și/sau tipărit. Selecția membrilor grupului țintă se va realiza pe baza criteriilor făcute publice la începutul proiectului și comunicate prin canalele de informare ale proiectului, cu respectarea criteriilor egalității de șanse, nediscriminării și tratamentului egal.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare a 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Centru, Vest, Sud -Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane, consilierea și orientarea profesională a acestora, stimularea competitivității prin organizarea de competiții profesionale și crearea unui sistem de informare în dublu sens: de la angajatori către unitățile de învățământ (despre nevoile de instruire) și de la unitățile de învățământ către angajatori (despre nevoile reale de pe piața muncii).

Activităti principale ale proiectului

Rezultate preconizate

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a proiectului este de: 2.309.805,10 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.908.225,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 336.745,61 de lei și contribuția proprie a beneficiarului este în valoare de 64.834,32 de lei).

Lider de parteneriat: Ridal System SRL: 1.296.686,86 lei

Partener 1 Asociația ASURA: 1.013.118,24 lei

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.