Termeni & Conditii

 1. Termeni generali
  Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www. ridalsystem.ro (denumit in continuare “Termeni si Condiții”) stabilește care sunt condițiile in care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.ridalsystem.ro, ori poate utiliza in orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului.
  În înțelesul Termenilor si Condițiilor:
  “Site” înseamnă in continuare site-ul de internet www. ridalsystem.ro;
  “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site, si/sau orice modul sau componenta a acestuia;
  “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană care vizitează sau accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.
  Neacceptarea acestor Termeni si Condiții ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum acestea sunt formulate în prezentul act, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului; accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor si Condițiilor și a oricărei prevederi din aceștia.
  Prin înregistrare Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor Termeni si Condiții și înțelege sa utilizeze Serviciul în stricta conformitate cu acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă ca utilizarea precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și / sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor si Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea Termenilor si Condițiilor de către Utilizatorii menționați mai sus atrage obligația acestora de a înceta de îndată accesarea Site-ului.
 1. Drepturile asupra conținutului Site-ului
  Conținutul și elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text si orice alt material, transmis sub orice forma de și către Utilizatori (prin vizualizare directa pe Site, prin newsletter sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului si partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deținător sau o altă sursă, și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.
  În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorul Site-ului de la alți producători / emitenți de conținut sau materiale în format text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă ca toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ, și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului, sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.
  Răspunsul primit ca urmare a completării formularului de mini consultație nu are valoarea unei consultații reale si Administratorul Site-ului nu poate fi răspunzător pentru acest răspuns informal, acesta având un scop pur informativ.
  Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Administratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra / în legătura cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legătura cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere fata de autorii / proprietarii Conținutului Site-ului.
  Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.
  Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoana și / sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la office@ridalsystem.ro.
  Orice persoană / persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asuma obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătura cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanei / persoanelor respective.
  Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord sa cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat sau încărcat pe site sau în oricare din modulele acestuia (cum ar fi, dar fără a se limita la formularul de comandă) pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.
  Orice persoană / persoane care expediază în orice mod informații, comentarii, opinii, ori materiale către Site își asuma obligația de a nu prejudicia în nici un mod pe ceilalți Utilizatori prin informațiile, comentariile și materialele expediate, și acceptă și înțeleg că ei sunt singurii care pot fi trași la răspundere pentru veridicitatea, validitatea, corectitudinea informațiilor, comentariilor, opiniilor și materialelor, incluzând dar fără a se limita la consecințele juridice în legătură cu utilizarea lor.
  Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoană în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricăror prevederi ai Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul le oferă doar o platforma de informare și comunicare și ca doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de forma și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și / sau comerciale derivând din acestea.
 1. Nota de informare privind protecția datelor personale
  Conform cerințelor Regulamentului General pentru Protecția Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR), Regulamentul UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Prin înscrierea pe Site/ completarea formularului de programare/ mini consultație sau orice altă modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară ca este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorului Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru:

– activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) la adresele de e-mail comunicate;
– participarea la concursuri, promoții;
– transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);
– statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii Site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;
– pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale Site-ului;
– cercetări de piața;
– urmărirea datelor de vânzări.
Totodată, Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privește și să solicite ștergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi fiecare Utilizator poate face o cerere în scris în acest sens, pe care sa o trimită apoi prin e-mail la adresa: office@ridalsystem.ro.

 1. Legătura cu alte site-uri
  Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care trimit bannerele publicitare postate pe Site ori mirosite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătura cu Conținutul Site-ului, dar care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa.
  Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implic aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.
 1. Limitarea răspunderii
  Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului, sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca sa corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
  Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei parte, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronata a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și ca orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.
  In mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.
  Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.
  În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.
  Utilizatorii sunt de acord sa protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații, subunitățile, sediile secundare și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătura cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciului / Site-ului sau orice alt aspect în legătura cu Serviciul / Site-ul.
 1. Legea aplicabilă. Litigii
  Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.
 1. Modificarea Termenilor și Condițiilor
  Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo alta formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/btmdesig/ridalsystem.ro/wp-includes/functions.php on line 5420