Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
POCU/633/6/14/130683

GRUPUL TINTĂ

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de cel puțin 182 de elevi din învățământul secundar si / sau terțiar non-universitar cu domiciliul în regiunile Centru, Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, nivel de educație ISCED 2-3, nivel de calificare 3-4 si ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ, dintre care 19 persoane de etnie romă și 19 persoane din mediul rural.

CINE poate participa?

Cei 182 de elevi selectați vor urma stagii de practică la agenți economici aleși contribuind semnificativ la dezvoltarea sistemului de formare profesională și la o integrare rapidă socio-profesională.

Participând la stagiile de practică și la programul de consiliere și orientare în carieră din proiect, elevii își completează pregătirea teoretică din liceu, dobândind competențe tehnice, vor fi implicați în rezolvarea problemelor concrete, vor dobândi cunoștințe și abilități specifice practicării viitoarei profesii. Astfel, prin finanțare europeană, putem reduce diferențele de dezvoltare economică și socială dintre România si UE.

Oferim șanse egale tuturor, iar candidații fără deosebire de gen, orientare sexuală, din medii culturale, etnice și religioase sau persoane cu dizabilități sunt încurajați să aplice.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

OBIECTIVUL GENERAL  al proiectului îl reprezintă creșterea ratei de participare a 182 de elevi din învățământul secundar și / sau terțiar non-universitar din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud Est si Sud-Vest Oltenia la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin optimizarea ofertei educaționale prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane (19 persoane de etnie romă și 19 persoane din mediul rural), consilierea și orientarea profesională a acestora, stimularea competitivității prin organizarea de competiții profesionale și crearea unui sistem de informare în dublu sens: de la angajatori către unitățile de învățământ (despre nevoile de instruire) și de la unitățile de învățământ către angajatori (despre nevoile reale de pe piața muncii).

Pe termen lung, se vor crea oportunități sporite de integrare în muncă a tinerilor care urmează studii liceale, prin formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale (ținta propusă în proiect: elevi care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant: 39 persoane, cel puțin 21% din total grup țintă, din care minim 11% rromi / rural – 4). Astfel, obiectivul general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POCU, prin dezvoltarea capitalului uman si creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă pentru cei 182 de beneficiari direcți ai stagiilor de practică.

Obiectiv specific 1

Creșterea nivelului de informare si promovare în rândul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect și îndrumarea acestora spre SPO în vederea participării la formare continuă și consolidarea unei cariere, prin identificarea a cel puțin 1052 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile mai puțin dezvoltate Sud Muntenia si Sud-Est, din care 110 vor fi de etnie romă (10,45%) si 220 vor fi din zona rurală (20,91%).

Obiectiv specific 2

Sprijinirea participării la programele de formare profesională și calificării a cel puțin 780 tineri NEETs cu vârsta între 16 – 29 ani, prin măsuri integrate și flexibile cum ar fi: organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare). Programele se adresează tinerilor NEETs din grupul țintă cu nivel de ocupabilitate B, C si D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”.

Obiectiv specific 3

Stimularea ocupării forței de muncă pentru tinerii NEETs din grupul țintă care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “ușor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de mediere a muncii organizate si desfășurate în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectiv specific 4

Susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil” prin acordarea de sprijin către 39 persoane din grupul țintă pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin (formare profesională în competențe antreprenoriale, consiliere/mentorat și acordarea de subvenții sub formă de micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri.

Activităti principale ale proiectului

Activitatea #1

Activitatea 1: Campanie de informare și promovare în rândul tinerilor în vederea identificării grupului țintă

A1.1 Campanie de informare a publicului cu privire la acțiunile proiectului
A1.2 Recrutare și selecție grup țintă

Activitatea #2

Activitatea 2: Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin măsuri integrate și flexibile

A.2.1. Derularea programului de formare profesională

Activitatea #3

Activitatea 3: Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

A 3.1 Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării

Activitatea #4

Activitatea 4: Susţinerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

A4.1 Desfășurarea programului de formare antreprenorială
A4.2 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin – consiliere / consultanță antreprenorială
A4.3 Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin – selecția planurilor de afaceri
A4.4 Acordarea de subvenții pentru înființarea de afaceri și monitorizarea acestora.

Activitatea #5

A 5. Consiliere și orientare profesională pentru elevi

În cadrul activității se vor desfășura servicii de consiliere din educație și formare profesională în vederea orientării în carieră a elevilor, axate pe dobândirea de competenţe care răspund necesităţilor pieţei muncii. Acest lucru se va realiza printr-un program specific de consiliere şi orientare în carieră organizat de unităţile de învăţământ identificate în parteneriat cu consorțiul proiectului, completate cu informare și consiliere profesională prin centre specializate și furnizori de servicii din sectorul privat acreditați. În cadrul acestei activități, serviciile de consiliere și orientare în carieră includ toate cele 5 tipuri principale de intervenții stipulate în Anexă II la Ordinul comun MECTS – MMFPS nr 4469/12.06.2012/nr. 1804/03.07.2012 și anume: informarea cu privire la carieră, educația cu privire la carieră, consilierea carierei, consilierea pentru angajare și plasarea.

Rezultate preconizate

Bugetul Proiectului

Valoarea totală a proiectului este de: 2.309.805,10 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1.908.225,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 336.745,61 de lei și contribuția proprie a beneficiarului este în valoare de 64.834,32 de lei).

Lider de parteneriat: Ridal System SRL: 1.296.686,86 lei

Partener 1 Asociația ASURA: 1.013.118,24 lei

Evenimente Comunicate de presa Anunturi

Mentorii sunt cei care îi vor îndruma și călăuzi pe elevii din grupul țintă al proiectului nostru, în cadrul stagiilor de practică pe care le vom organiza.
Dacă vă alăturați proiectului nostru, veți avea ocazia să cunoașteți tineri muncitori, talentați, care pot deveni angajații dumneavoastră după finalizarea studiilor.

https://www.facebook.com/stagiidepractica.130683/posts/169315614978527
Achizitii
Hands of female tailor using sewing machine at work
Waist-up portrait of smiling bearded craftsman with electric drill in hands standing in spacious workshop and looking at camera
Close-up of male hands using measure tape for problem identification. Skilled mechanic working in bicycle repair shop service. Technical expertise concept
Side view portrait of two professional chefs discussing menu in restaurant, copy space
hardware-technician-students-practicing-with-computer-components
inginer - fabrica - mecanic
Hands plumber at work in a bathroom, plumbing repair service. Leak of water. Repair plumbing.
cheerful-plumber-gesturing-thumb-up
Anterioară Următoare

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.633


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/btmdesig/ridalsystem.ro/wp-includes/functions.php on line 5420